SSLC TOPPERS 2019-2020

Harshith Raju 98.24%

Ananya K
98.08%

Aishwarya U.G
97.6%

 Neeraj Kumar
97.12%

Adishri K Kamat 
97.12%

Ananya A 
97.12%

Tanisha N Kotian
96.80%

Misha 
96.64%

Adithi D Acharya 
95.36%

 Medha Puttur
95.2%

Ankitha R
94.88%

Ashika 
94.08%

Varsha 
93.44%

Aaniya Ruth Menezes
93.28%

Coral Angelica Lobo
93.12%

Mohammed Imad Thotan
92.80%

Adarsh S Naik
92.32%

Ayesha Shahzeen
92% 

Kushi Shetty 
91.68% 

Afshena Banu 
91.36%

Sancia Maria Noronha  90.24% 

 Ibrahim Mahammed Aouf  90.08% 

Pratham 
90.08%

 Sowjanya
89.92%  

 Shravya 
89.60%

Sheethal Karan 
89.44%

Raksha R 
 88.16%

Anusha 
87.68% 

Sinchana Kanchan
87.2%

Isha G Poojary 
86.72%

Pooja 
86.56%

Sumanth P Hegde 
86.08%

Raghavendra
85.92% 

Asra Kauser 
85.92%

 Lestor Fernandes 
 85.76% 

Deeksha Jathan n
85.60%

K Mohammed Anas
85.44%

 Mohammed Nashath
85.28%

Shreesha S Kotian
85.28%

Shreinel Mario Fernandes 85.12%